Siegfried Epstein

Born23/03/1893
FatherFedor Epstein (04/02/1855 ‑ ) 
Mother 

Notes

Sources