Moritz Roth
b. ca 1820
Fanny Haendler
b. ca 1820
Max Mandowsky
b. ca 1845
Johanna Roth
b. 1847-48 Poland, Schlesien, Sohrau
d. 14/07/1916 Poland, Schlesien, Hindenburg
Alma Mandowsky
b. 07/05/1880 Poland, Schlesien, Hindenburg
d. 20/10/1938 Poland, Schlesien, Breslau